دسته‌بندی نشده

آهنکشی و سازه فلزی آسانسور

آهنکشی آسانسور :

عبارت است از اجرای سازه و استراکچر در چاه آسانسور که تمام بارهای آسانسور به آن وارد میشود و محل اتصال ریل های آسانسور میباشد. بطور کلی شامل ستونها (که در چهار کنج چاه قرار میگیرد معمولا نبشی ۱۰) ، کلافه بندی (که با فاصله های متناسب از هم در طرفین چاه بجز ورودی در سر چاه اجرا می شود. معمولا ناودانی۸) ،کلاف آخر که برای سقف چاه آسانسور می باشد.

در ساختمان های اسکلت فلزی :

گاهی اوقات در ساختمانهای اسکلت فلزی در صورت وجود ستون ساختمان در کنج چاه آسانسور می توان از آن به عنوان یکی از ستون های مورد نیاز آسانسور استفاده کرد. همچنین از حلقه کلافبندی در طبقات ساختمان هم به عنوان یکی از کلافهای اسکلت آسانسور استفاده کرد.

در این ساختمان ها دستک گرفتن (پل گرفتن) از ساختمان برای آهنکشی آسانسور راحت تر میباشد.

در ساختمان های بتنی :

اولین نکته برای اجرای آهن کشی آسانسور در ساختمان های بتنی محل قرار گرفتن پلیت ها از طرف کارفرما می باشد ، کارفرما می بایست هنگام بتن ریزی سقف ها محل قرار گیری پلیت ها را که مختص اتصال ستون ها به طبقات است، تعبیه نماید.

عموما قرارگیری پلیت های بهتر است به جای حالت سپری، روی سقف و چهار گوشه چاه آسانسور نصب گردد چرا که در این حالت به خوبی وزن وارده از ستون را تحمل می نماید.

پس کارفرما هنگام بتون ریزی سقف ها می بایست جهت جلوگیری از دوباره کاری ها و هدر رفتن هزینه ها با یک شرکت آسانسوری در این مورد مشورت نماید.

بنایراین لازم است به منظور دستک گرفتن (پل گرفتن) از ساختمان به اسکلت آسانسور ، در چهار کنج چاه در هر طبقه پلیت هایی کار گذاشته باشند.

این صفحه پلیت ها موقع اجرای آرماتور ساختمان تعبیه میشوددر غیر اینصورت صفحه پلیت در چهار کنج چاه بلت شود.

در چاه هایی که دیوار برشی اجرا شده (دیوارها بتنی باشند) میتوان بجای انجام آهنکشی، پلیت هایی را در محل اتصال براکت های ریل آسانسور و با فاصله تعریف شده ، بلت کرد تا بعدا بتوان براکت ها را به آن جوش داد.

در چاه هایی که دیوار چینی انجام شده، به منظور ایمنی لازم است قبل از آهنکشی داربست اجرا شود

( هرچند اکثر نصاب ها داربست را مانع کارشان میدانند).

 1. بالابر ساختمان جهت جابجایی آهن آلات بالای چاه باشد.
 2. چاله تمیز باشد.
 3. کنترل آهن آلات خریداری شده تا در صورت کسری جنس سریعا اطلاع داده شود.
 4. شاقول ریزی (قپون اندازی) برای اجرای اسکلت چاه

درآوردن خطای چاه :

 • با توجه به وجود ناشاقولی در چاه آسانسور و عقب و جلو بودن پودرها و تیرها لازم است داخل ترین پودر یا تیر را ملاک قرار دهیم.
 • بدین منظور یک نفر بالای پشت بام روی چاه آسانسور نخ ریسمان را آویزان کرده و در هر کنج هر دو دیواره را به ترتیب شاقول ریزی میکند و یک نفر هم در طبقات داخلترین دیواره را شناسایی کرده و میزان اختلاف اندازه آن با معادل همان دیوار در پشت بام اندازه گیری و نوشته می شود این کار برای هر چهار کنج انجام شده و خطای چاه مشخص می شود.
 • بعد از این مرحله اگر چاه اسانسور دیوارچینی شده باشد لازم است بال ناودانی ها را در نظر گرفت و از ابعاد چاه در طرفین و پشت چاه کم کرد چون کلاف ها داخل چاه قرار خواهند گرفت.

خط تراز (خط مبنا) :

خط تراز عبارت است از خطی که آهنکشی آسانسور از سمت ورودی آسانسور ، باید موازی با آن باشد این خط میتواند دیواری در جلوی چاه و یا لبه پشت بام باشد (از مجری ساختمان خواسته شود).

در این مرحله لازم است الگوی ابعادی بدست آمده را ببندیم بدین منظور در روی چاه آسانسور در پشت بام چهار عدد میلگرد صاف ( از ناودانی ۶ یا قوطی هم می شود استفاده کرد ) در چهار سمت چاه روی هم قرار میدهیم، دو طرف میلگرد سمت درب ورودی آسانسور را نسبت به خط تراز اندازه زده و موازی با آن قرار میدهیم و فیکس میکنیم و میلگردها را برهم عمود میکنیم و برای جلوگیری از تکان خوردن ، آنها را با گچ یا با جوش دادن ثابت میکنیم.

شابلون سازه فلزی آسانسور

شابلون سازه فلزی آسانسور

 • یکی از روش های عمود کردن استفاده از قانون ۶۰-۸۰( فیثاغورث) می باشد اندازه ۶۰ و ۸۰ سانتیمتر را مانند شکل زیر علامت زده خط واصل این دو علامت باید ۱۰۰ سانتیمتر باشد.
قانون فیثاغورث در آهنکشی آسانسور

قانون فیثاغورث در آهنکشی آسانسور

 • سیم شاقولهای فلزی را از چهار گوشه الگوی ساخته شده به پایین آویزان میکنیم و در بین راه موانع برطرف میگردند.
 • برای ثابت کردن شاقول ها در توقف دوم دستکهای اتصال آهنکشی به طبقات را جوش داده و میلگردی روی این دستک جوش می دهیم (شکل زیر) و سیم شاقول را در نقطه ای که ثابت می شود دور میلگرد میپیچانیم.
شاقول اندازی آهنکشی آسانسور

شاقول اندازی آهنکشی آسانسور

اولین اطلاعات برای محاسبات آهن آلات مورد نیاز چاه آسانسور

اولین اطلاعات مورد نیاز برای محاسبات آهن آلات مورد نیاز برای چاه آسانسور یک ساختمان ارتفاع کل سازه می باشد.

 • با توجه به تعاریف چاهک (pit) و فضای بالاسری (overhead) و ارتفاع طبقات می توان ارتفاع کل سازی آهن کشی را محاسبه نمود.
 • پیت (pit) عبارتست از فاصله کف چاله آسانسور تا سطح اولین توقف که در آسانسورهای معمولی با سرعت ۱ متر بر ثانیه حداقل اندازه پیت بایستی ۱۴۰ سانتی متر باشد.
 • اورهد (overhead) عبارتست از فاصله کف آخرین توقف تا سقف چاه آسانسور که همان دال بتونی می باشد و در آسانسورهای معمولی با سرعت ۱ متر بر ثانیه حداقل اندازه اورهد بایستی برابر ۳۹۰ سانتی متر باشد.
  معمولا ارتفاع طبقات در حدود ۳۳۰ سانتی متر بوده در نتیجه ارتفاع کل سازه آهن کشی آسانسور برابر عدد ذیل می باشد:

  اندازه ارتفاع یک ستون = [پیت]+[اورهد]+[(تعداد توقفها منهای یک) × (ارتفاع طبقات)]

 • بایستی دقت داشت که کف تمام شده طبقات از جمله عملیات کف زنی (سرامیک و … ) روی رابطه فوق تاثیر می گذارد بنابراین هنگام محاسبه آنها را نیز مد نظر قرار می دهیم.
 • در یک آهن کشی چهار عدد ستون وجود دارد پس چهار برابر عدد بدست آمده از رابطه فوق آهن (معمولا نبشی) مورد نیاز برای ستون ها را تعیین می نماید.
 • با توجه به محاسبات فواصل کلافها در ارتفاع کل سازه آهن کشی، آهن (معمولا ناودانی) مورد نیاز برای کلافها را نیز تعیین می نماییم . بدین صورت که فرض کنید فاصله کلافها طبق محاسبات می
 • بایست ۱۸۰ سانتی متر باشد بنابراین اندازه ارتفاع یک ستون که از رابطه بالا بدست آمده را تقسیم بر ۱۸۰ می نماییم که تعداد کلاف های مشخص می گردد و محیط چاه آسانسور نیز اندازه یک کلاف را معلوم می سازد. بنابراین اندازه یک کلاف ضربدر کل تعداد کلاف ها نمایانگر آهن مورد نیاز برای کلاف هاست.
 • آخرین یعنی بالاترین کلاف در آسانسورهای معمولی از تیر آهن ۱۸ برای اجرای دال بتونی استفاده می گردد.

برای آسانسورهای ۴ الی ۸ توقف عموما از چه نوع نبشی استفاده می شود

برای رنج آسانسورهای ۴ الی ۸ توقف عموما از نبشی ۱۰ بعنوان ستون های شاسی آهنکشی و از ناودانی ۸ بعنوان کلاف های آهنکشی استفاده می کنند

اما فواصل کلاف ها بسته به محاسبات استانداری است که تعیین می کند حداکثر فاصله ای که دو براکت مجاور در یک ریل می تواند داشته باشد چقدر است .
اکثر پیمانکاران برای رنج های آسانسورهای معمولی به نتایج کلیشه ها اکتفا کرده و نقشه یک آهن کشی معمولی را به کارفرما تحویل می دهند

اما باید توجه کرد که برای آسانسورهای خاص به ویژه در آسانسورهای با تعداد توقفهای بالا نمی توان از کلیشه ها استفاده کرد و می بایست محاسبات آهن کشی به همراه datasheet مربوطه به کارفرما جهت اجرا ارائه گردد.

به کار گذاشتن اولین نبشی ستون های چاله اسانسور

حالا نوبت به کار گذاشتن اولین نبشی ستون ها میباشد.

با استفاده از بالابر نبشی ها را در محل مورد نظر قرار داده و با استفاده از شاقول بنایی (ترجیحا سیم پیانو ۰.۷ میل یا نخ شکار بچه کوسه) هردو بال آنرا از داخل شاقول میکنیم و از پایین به صفحه پلیتی که در کف چاله قرار دارد جوش داده و از بالا هم به همین دستکها جوش میدهیم.(شکل زیر)

تراز کردن نبشی سازه فلزی آسانسور

تراز کردن نبشی سازه فلزی آسانسور

(لازم به ذکر است که چون اکثر نبشی های موجود در بازار انحنا دارند پس بهتر است نبشی که خیلی کج است را در ابتدا کار کرد)
 • برای اینکه نبشی ستون های آهنکشی راحت تر روی هم بنشیند بالای هر نبشی یک پلیت از بیرون و یک پلیت از داخل جوش میدهیم.(شکل زیر)
 • نبشی های بعدی را هم به همین شکل سوار کرده بطوری که در پایین و بالا با سیم شاقول همخوانی داشته باشند . نبشی ها را روی هم جوش لب به لب داده همچنین با جوش دادن کامل پلیت مذکور این اتصال را قویتر میکنیم.
 • نقطه انتهایی نبشی های ستون آهنکشی در آسانسورهای با سرعت ۱متر بر ثانیه و تا ۸ نفر ،از کف آخرین توقف حداقل برابر با ۴۲۰ سانتیمتر (ترجیحا ۴۳۰ سانتیمتر) میباشد. ( با شرکت فروشنده آسانسور کنترل شود ) این نکته را یادآوری کنیم که در این اندازه فرض بر این شده است که هنوز کف تمام شده مشخص نشده.

نکته: توجه داشته باشید که ارتفاع از کف سکوی دال بتنی تا سقف موتورخانه آسانسور حداقل ۱۸۰ سانتیمتر میباشد و در حالت ایده آل حداقل ۲۰۰ سانتیمتر است.

جفت کردن نبشی های ستون سازه آسانسور

جفت کردن نبشی های ستون سازه آسانسور

کلاف بندی آسانسور

با توجه به ابعاد بدست آمده از چاه آسانسور آهن آلات مربوط به کلاف آهنکشی را برش میزنیم.

در آسانسورهای وزنه پشت هرکلاف شامل یک ناودانی پشت چاه به اندازه عرض چاه و دو عدد هم برای طرفین به اندازه عمق چاه آسانسور می باشد. (سمت ورودی درب آسانسور کلاف نمیزنیم.)

تذکر: کلاف ها بایستی کاملا تراز اجرا شوند.

تعداد کلاف ها

 1. یک کلاف در چاله بفاصله ۳۰ سانتیمتر از کف چاله
 2. بقیه کلاف ها بفاصله حداقل ۱۲۰ تا حداکثر ۲۵۰ سانتیمتر از هم (معمولا ۱۵۰ سانتیمتر)
 3. یک کلاف بفاصله ۳۰ سانتیمتر زیر کلاف دال
کلاف بندی در آهنکشی آسانسور

کلاف بندی در آهنکشی آسانسور

آسانسورهای که عرض ورودی بیشتر از عمق آن است

در آسانسورهای که عرض ورودی بیشتر از عمق آن است وزنه کنار در نظر گرفته می شود که برای این فضا از ناودونی استفاده شده در کلاف ها، یک کادر یو شکل ساخته میشود (شبیه شکل زیر).اندازه مفید داخل به داخل این یو با توجه به دهنه ریل وزنه فرق میکند برای دهنه ریل وزنه ۸۴ ابعاد مفید داخل به داخل حداقل ۱۰۰*۲۳ سانتیمتر میباشد. ( با شرکت فروشنده آسانسور کنترل شود)

 

سازه وزنه بغل در آهنکشی آسانسور

سازه وزنه بغل در آهنکشی آسانسور

 1. باید ناودانی یا تیرآهن ۱۸ یا ۲۰ و از ۱۶ کمتر نباشد.
 2. این کلاف دور تا دور چاه چرخانده میشود (هر چهار سمت چاه اجرا میشود)
 3. دقت شود در صورتیکه آهن کلاف (دال) ناودانی میباشد، قسمت تو رفتگی ناودانی بسمت داخل چاه بیافتد (شکل زیر)
 4. این کلاف خیلی باید محکم کاری شود علاوه بر جوش دادن کامل آن از نبشیهای زیر سری هم استفاده میشود (شکل زیر)

تذکر: کلاف باید کاملا تراز باشد.

طرح کلاف سقف چاه آسانسور

طرح کلاف سقف چاه آسانسور

اجرای کلاف سقف چاه آسانسور

اجرای کلاف سقف چاه آسانسور

بعنوان یک مثال :

آهن آلات مورد نیاز برای یک آسانسور ۶ توقف ۶ نفره به ابعاد ۱۷۰*۱۷۰ وزنه پشت و سیستم تعلیق یک به یک برای درب تمام اتومات با سرعت یک متر بر ثانیه را بیان می کنیم: ( شاسی موتور خارج از بحث آهن آلات سازه چاه آسانسور می باشد و بنابر نوع موتور و فاصله ریل کابین تا ریل وزنه طراحی و ساخته می شود.)

 • ستونها: ۱۵ شاخه نبشی نمره ۱۰
 • کلاف ها: ۱۱ شاخه ناودانی نمره ۸
 • دال بتونی: ۴ عدد تیرآهن نمره ۱۸ بطول ۱۷۵ (برابر محیط چاه)
 • صفحه ستون ها و ریل ها: ۸ عدد پلیت ۳۰*۳۰
 • زیر آهن دال: ۸ عدد نبشی بریده ۱۰*۱۰*۱۰
 • اتصال ستون ها و پلیت ها: ۵۰ عدد پلیت ۱۰*۱۵
 • درب های تمام اتومات: ۴ شاخه نبشی نمره ۵ برای سردرب و ۴ شاخه ناودانی ۸ برای زیر درب

پس از نصب آهن آلات در یک ساختمان می بایست بلافاصله ضد زنگ آن پس از نصب ، انجام گردد.

نیروهای وارده بر سازه چاه آسانسور

با توجه به شرایط چاه آسانسور در شرایط عادی بغیر از بار ریل ها مابقی وزن تجیزات ( بار استاتیک) بر دال بتونی ( سطح زیر موتور یا همان سقف چاه آسانسور) وارد می گردد ، در صورتیکه کارفرما در استحکام و مسلح سازی دال بتونی سهل انگاری نماید ، شرکت نصاب آسانسور می بایست هنگام اجرای مکانیک آسانسور بار استاتیکی آسانسور را بر کلاف آهن کشی دال بتونی(ساخته شده از تیر آهن ۱۸ ) منتقل نماید.
بدین طریق که دو عدد تیر آهن ۱۶ به اندازه عرض یا عمق چاه آسانسور تهیه و دو سر کلاف تیر آهن دال بتونی را با این دو عدد تیر آهن متصل نماید و شاسی موتور بر روی این دو تیرآهن قرار می گیرید، بدین ترتیب وزن سازه آسانسور بر کلاف تیر آهن دال بتونی و در نتیجه بر کل آهن کشی منتقل گشته و هیچ وزنی روی دال بتونی نیست .

نمونه هایی از سازه فلزی ساخته شده را در ذیل میتوانید مشاهده بفرمایید :
طراحی سازه آسانسور indoor

طراحی سازه آسانسور indoor

سازه آسانسور بصورت پیش ساخته

سازه آسانسور بصورت پیش ساخته

نمونه نمایشگاهی سازه آسانسور

نمونه نمایشگاهی سازه آسانسور

اجرای سازه آسانسور در بیرون از ساختمان

اجرای سازه آسانسور در بیرون از ساختمان

سازه آسانسور هیدورلیک 2 توقف

سازه آسانسور هیدورلیک ۲ توقف

نوشته های مرتبط

2 فکر در مورد “ آهنکشی و سازه فلزی آسانسور

 1. بسیار عالی و مفید بود چطور میتونم با شما درارتباط باشم ۰٩١٨٧۶٣١١٩٨

  1. درود بر شما . از طریق واتس آپ در خدمت شما هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *