مقررات ایمنی نصب آسانسورهای الکتریکی

گزیده مقررات ایمنی آسانسورهای الکتریکی(بخش اول)

انتشار وتوزیع مقررات ایمنی آسانسورهای الکتریکی تاثیر قابل ملاحظه ای در پیشبرد صنعت آسانسور و پله برقی ایران بجای گذارد ولی اکنون پس از گذشت چند سال از انتشار آن با توجه به تجربه دو ساله بازرسی آسانسورها، بازنگری این جزوه ضروری است.

ادامه مطالعه