5دقیقه بحرانی در ترافیک آسانسور
دسته‌بندی نشده

۵دقیقه بحرانی در ترافیک آسانسور چیست؟

درترافیک آسانسور ۵ دقیقه بحرانی مهم ترین بحث، جابجایی آسانسور مطرح می گردد ، به طوری که زمان سرویس دهی یک آسانسور تابعی است از ظرفیت آسانسور و نفراتی که حمل می کند.

ادامه مطالعه