استاندارد ملی آسانسور

استانداردهای ملی آسانسور تا سال ۱۳۹۸

بر اساس این گزارش، تجدید نظر این استاندارد ملی با صرف ساعت ها کار کارشناسی و بر مبنای آخرین استانداردهای روز دنیا انجام شده است و نسبت به نسخه قبل الزامات ایمنی بیشتری را برای استفاده کنندگان ، بازرسان و کارکنان تعمیر و نگهداری و اشخاص خارج از آسانسور در بر می گیرد.

ادامه مطالعه