تاریخچه آسانسور

تاریخچه پیدایش آسانسور از کجا بود؟

آسانسور‌های امروزی از حدود ۵۰‌سال پیش وارد کشور شده و اولین فروش آسانسور در کشور مربوط به یک شرکت سوئیسی است که توسط یک شرکت ایرانی خریداری شد. بعد از آن نیز شرکت‌ها‌ی خارجی دیگر در این زمینه فعالیت داشتند.

ادامه مطالعه